SBC definicija o zaposlenima: koristite proglas SBC-a da biste razvili svoj um, da biste usmerili svoje poteze, da biste svoje reči pretvorili u dela, i da biste preduzeli odgovornost nad vašim delima.

1.    SBC se drži za sledeće principe: Koren konkurentnosti SBC-a leži u visoko kvalifikovanim i uspešno upravljenim timskim igračima. Najvažnija vrednosti SBC LED fabrike su odgovorno, pažljivo upravljanje, i jaka izvršna sposobnost naših lidera. Održiv razvoj kompanije SBC LED se osnuje na poštovanju prema znanju i individualnosti – a u isto vreme SBC nikad ne bi angažovala kadar sa sujetnim i ponosnim ponašanjem.

2.    Poslovni kodeks ponašanja u SBC LED fabrici
SBC posluje u cilju adekvatnog profita koji odgovara našim vrednostima. U svakom slučaju zahtevamo od naših zaposlenih, poštovanje kodeksa ponašanja, specijalizaciju, i težnju za savršenost, a i osećaj odgovornosti prema našim klijentima i društvu.

3.    Radno okruženje zaposlenih u SBC
Fabrika SBC će omogućiti najbolje radno okruženje za svoje osoblje da bi pripomogla da oni dostignu svoje potencijale. Naš nepromenljiv princip je obezbeđenje najboljeg okruženja našem osoblju. U početku SCB čeka period teškog rada koje znači manje poteškoće u kancelarijskom okruženju, ali uz pomoć truda i rada naših zaposlenika to će se brzo promeniti.

4.    SBC obuka zaposlenih
(1.)    Da bi SBC dobila profil obrazovne institucije, započeli smo organizaciju obuke u velikom broju uključujući obuke novih kadrova, obuku obezbeđenja, a i ciljanu obuku klijenata.
(2.)    Kako bi novo zaposleni saznali što više o kulturi u SBC-u, naši treninzi se bave korporativnom kulturom, predstavljanje proizvoda, marketinškim potezima, i principima razvoja proizvoda. Uračunajući oblast poslovanja i prirodu posla pružamo obuke u trajanju od jednog do tri meseca.
(3.)    SBC smatra veoma važnim usavršavanje planova treninga, uključujući lidere i tehničko osoblje. S obzirom na timove i razne klasifikacije, zaposleni će biti obučeni u skladu prethodnih. Veoma je važno da pružimo moćnu podršku osoblju koja radi u oblasti proizvodnje LED ekrana.
(4.)    Pored gore navedenih treninga, naša kompanija daje dovoljno materijala za obuku i usavršavanje. Naš cilj je uspostavljanje identifikacionog sistema na bazi veštine i kvalifikacije u naredne dve godine da bismo bili u mogućnosti da pratimo potencijale naših kadrova.

5.    Razvoj zaposlenja
Identifikacija kvalifikacija zaposlenih se odvija sa dve strane: uzimamo u obzir kvalifikaciju naših lidera i tehničkog osoblja. Trudimo se da uzmemo u obzir naknadne zahteve da bismo efikasno popunili postojeća prazna mesta. Zaposlenost raste postepeno.

6.    Komunikacija SBC fabrike displeja
SBC je shvatila važnost komunikacije jer verujemo da se može „stići na drugu obalu”. Kako bismo izbegli konflikte i nezadovoljstvo sa kolegama postavili smo više komunikacionih kanala. One olakšavaju komunikaciju između kompanije i zaposlenih kao i tečnu komunikaciju između zaposlenih.